Bauanleitungen

71922
- Ausführung: 99 1401, Pollo Ep. III (71022)
- Download (1,14 MB)

71923
- Ausführung: Lok Nr. 20, Mansfelder Bergwerksbahn Ep. V (71023)
- Download (1,1 MB)

71943
- Ausführung: 99 4052, Ep. III (71042) & Trusetalbahn Ep. III (71043)
- Download (1,3 MB)

71911
- Ausführung: 99 4511, Rügen Ep. III (71011) & Pollo Ep. III (71012)
- Download (827 kB)

71913
- Ausführung: 99 4511-4, Preßnitztalbahn Ep. V (71013)
- Download (970 kB)

71932
- Ausführung: 99 4644, Pollo Ep. III (71032) & Rügen Ep. III (71033)
- Download (1,24 MB)

41941
- Ausführung: sächs. IV K in Ep. III/IV
- Spurweite TTe
- Download (3,1 MB)

99931
- Ausführung: Wasserkran Steinbach der Preßnitztalbahn (99031)
- Download (151 kB)

99911
- Ausführung: Kohlekran Schönheide (99011)
- Download (223 kB)

99611
- Ausführung: Steuerung für Kohlekran Schönheide (99011)
- Download (223 kB)

99711
- Ausführung: Antrieb für Kohlekran Schönheide (99011)
- Download (732 kB)